Program

Svobodní v komunální politice vychází obecně z těchto principů:

  1. Obce hospodaří zpravidla s vyrovnaným rozpočtem a dluhy tvoří jen v mimořádných situacích za souhlasu kvalifikované většiny zastupitelů. Svobodní toto pravidlo hospodaření obcí prosazují jako analogii návrhu ústavního zákona o vyrovnaném rozpočtu na úrovni státu.
  2. Obce vynakládají prostředky na prvním místě na veřejné statky, tj. na obecní silnice, chodníky a zajištění pořádku a čistoty v obcích.
  3. Obce zásadně nepodnikají. Obce svými aktivitami nesmí deformovat tržní prostředí.
  4. Obce ukládají přebytky běžného hospodaření zásadně konzervativně, tj. do aktiv s minimálním rizikem.
  5. V případě obecních zakázek se obce nesmějí odvolávat na obchodní tajemství a uzavřené smlouvy jsou veřejné.
  6. Svobodní podporují změny daňových zákonů tak, aby maximum peněz zůstalo v kapsách lidí, aby se omezilo přerozdělování jak na úrovni státu, tak na úrovni obcí. Přerozdělování výnosu daní občanů České republiky na úrovni Evropské unie je třeba odstranit.

 

Strana Svobodných občanů v Táboře

VOLEBNÍ PROGRAM A PRIORITY

 

Jsme členové i nezávislí, společně na kandidátce Strany Svobodných občanů v Táboře.

Ostřílený matador i nezkušené a správně zapálené mládí. Nabízíme Vám dobrý tým lidí, za kterými nenajdete žádné kauzy a kteří berou svou kandidaturu jako výzvu a případnou šanci pohnout městem tím správným směrem, vytrhnou chod z vyjetých kolejí. Protože ve vedení a v Radě města Tábor se od sametové revoluce střídají v podstatě ti samí lidé.

Nekritizujeme nic, co jsme osobně pomohli podpořit, na rozdíl od mnohých ostatních.

Vy, kdo nadáváte v Táboře na dopravu, na nekoordinované a drahé investice,    na nespravedlnost v dotacích a zvláštní „politiku“ v přidělování bytů a pronájmů prostor. Vy všichni, kdo nejste, stejně jako my, spokojeni se současným stavem řízení našeho města – PŘIJĎTE K VOLBÁM – a aktivně podpořte SVOBODNÉ ! Nezklameme Vás !

 

 

MĚSTO NEJEN PRO CYKLISTY – SVOBODNÍ V TÁBOŘE

 

Tábor musí být vstřícný a bezpečný pro chodce, pro cyklisty,

ale také pro automobilovou dopravu.

 

 

Chceme budovat drahé cyklostezky jenom tehdy, mají-li logickou návaznost a jsou-li dostatečně široké, a tedy i bezpečné.

Protože jedině tehdy budou také využívané !

 

Příkladem hloupé investice ze strany současného vedení města,

je podle nás nový úsek drahé cyklotrasy u kruhového objezdu,

vedle benzínové čerpací stanice Shell.

Nejenom že vede odnikud nikam, ale nedává vůbec prostor chodcům

a zkomplikovala průjezd automobilové dopravě.

 

Jsme zásadně proti nesmyslnému vyznačování pruhů pro cyklisty

změtí nástřiků symbolů kol na vozovce po celém městě.

Zvláště, když to neznamená přednost v jízdě pro kola.

Nastříkat symboly kola na okraj silnice,

který je rozbitý a narušený, je potom skoro zločin.

 

Podobně vyznačené „stezky“ mohou být zavádějící v pocitu přednosti, bezpečí, a stávají se tak pro cyklisty, ale i ostatní účastníky dopravy,

tedy také pro řidiče aut a chodce, nebezpečné !

 

INVESTICE POD KONTROLOU – SVOBODNÍ V TÁBOŘE

 

Tábor se musí snažit využívat všech dotačních titulů, ovšem pouze tehdy, když jsou pro občany skutečně výhodné, neprodražují projekt

 a musí mít smysl.

 

 

Důležitá je koordinace staveb tak, aby nedocházelo díky otevření několika staveb najednou k ochromení dopravy.

 

 Každá investiční akce musí mít přísný dozor. Již nikdy nechceme zažít situaci, jako při rekonstrukci Křižíkova náměstí.

 

Chceme transparentní a otevřená výběrová řízení.

 

Stop vybírání pouze nejlevnějších nabídek a materiálů.

Chceme ty nejlevnější  - ale z nejkvalitnějších nabízených !

 

Prioritou města musí být opravy chodníků, komunikací

a výstavba nového domu pro seniory

před megalomanskými projekty a stavěním soch nebo prázdných betonových ploch.

 

 

 

 

DOPRAVA V TÁBOŘE – SVOBODNÍ V TÁBOŘE

 

Tábor musí být průjezdný a občané motivováni využívat MHD

 

 

Chceme zpracovat novou dopravně architektonickou studii

k zásadní rekonstrukci Křižíkova náměstí tak,

aby se maximálně zlepšila dnešní kritická situace

a křižovatka se opět stala plynule průjezdnou !

 

Chceme urychleně realizovat objízdné komunikace,

které ulehčí nejenom obyvatelům Čekanic ale všem obytným zónám města.

 

Město potřebuje neodkladně řešit objízdné komunikace kolem průmyslové zóny,

aby se tak stala dostupnější a komerčně zajímavější.

 

Chceme revizi projektu rekonstrukce Budějovické ulice tak, aby nedošlo k dalšímu zhoršení dopravy v centru města po vzoru Křižíkova náměstí !

 

Chceme finančně výhodnou městskou hromadnou dopravu

s jednoduchými a pochopitelnými jízdními tarify.

 

 

PARKOVACÍ POLITIKA – SVOBODNÍ V TÁBOŘE

 

Tábor nesmí jen rozšiřovat placené parkovací zóny a trestat,

ale také aktivně vytvářen nová parkovací místa

 

Vybudovali bychom nová podzemní parkovací místa v centru města,

například pod náměstím TGM nebo v centru sídliště Nad Lužnicí.

 

Chceme zavést do systému parkovací hodiny

„PRVNÍ HODINA ZDARMA“.

 

Již žádná nová komerční budova a nové byty a kanceláře

bez vybudování nových parkovacích míst.

 

 

 

 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – SVOBODNÍ V TÁBOŘE

 

Stop kácení vzrostlé zeleně v centru města

a zlevnění poplatku za odpady

 

 

Při rekonstrukcích zadávat do podmínek projektu využití stávající zeleně,

aby se neopakovala situace před rekonstrukcí náměstí T.G.M.,

kde došlo k nesmyslnému vykácení všech vzrostlých stromů.

 

Pokračovat v rozšiřování třídění odpadů

a postupně zkracovat dostupnost k nádobám na třídění.

 

Rozumně snížit cenu za odpady

a zrevidovat  letitou a nepřehlednou smlouvu s firmou Rumpold.

 

V horkých dnech zadávat čištění odpadových nádob a kontejnerů.

 

Pokračovat v trendu čištění nejenom městských komunikací,

ale i vybraných státních a krajských.

 

Vrátit květiny na okna táborské radnice

a jít tak opět správným příkladem pro obyvatele města.

 

 

 

 

 

 

SOCIÁLNÍ POLITIKA MĚSTA – SVOBODNÍ V TÁBOŘE

 

Tábor musí navýšit služby

a sociální lůžka

pro seniory, nemocné a postižené občany

 

 

Je třeba bezodkladně jednat s krajem

o spolupráci nad výstavbou nového domu pro seniory.

 

Vedle represivní politiky řešení bezdomovců, narkomanů na ulici

a dalších skupin nepřizpůsobivých občanů ze strany městské policie,

vytvořit nové pracovní místo pro sociální pracovníky !

 

Úzce a aktivně spolupracovat s Nemocnicí Tábor.

 

 

 

 

 

ŠKOLSTVÍ – SVOBODNÍ V TÁBOŘE

 

Dostatek míst v Mateřských a Základních školách i družinách v jednotlivých lokalitách města

 

 

Zlepšit koordinaci investic ve školách

a zlepšit dozor nad jejich prováděním.

 

Vyhledávat podpůrné projekty pro zvýšení kapacity MŠ.

 

Podporovat nejenom městské, ale i krajské a soukromé subjekty,

a úzce s nimi spolupracovat !

 

Městská policie musí aktivně pomáhat na přechodech pro chodce dětem ráno i při odchodu ze školy.

 

Podporovat všechny volnočasové aktivity dětí a mládeže.

 

 

Město musí také podporovat a aktivně bránit kvalitní střední školy

před často nesmyslnou optimalizací školství ze strany kraje !

 

 

 

 

 

SPORT – SVOBODNÍ V TÁBOŘE

 

Prioritní je podpora dětí a mládeže ! Sport je nejlepší prevence všech negativních projevů.

 

 

Chceme finančně podporovat všechny sporty na území města.

 

Investice do rekonstrukcí a vzniků nových sportovišť.

 

Je potřeba nastavit přesná pravidla pro podporu masových sportů.

za provádění profesionální kontroly,

a nepřipustit pouhou účast politických „bafuňářů“ v orgánech klubů.

Myšleno především hokej a fotbal.

 

 

 

 

 

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH – SVOBODNÍ V TÁBOŘE

 

Kultura ve městě s vizí a koncepcí,

dotace a podpora nejenom pro „politické kamarády !

 

 

Táborské slavnosti mají naší podporu – chceme však obměnu programu.

 

Táboru chybí kulturní dům

a bylo obrovskou chybou neponechat si pro tyto účely budovu Střelnice !!!

 

Zjednodušení administrativy při žádostech o podporu kulturních akcí,

zároveň však větší spravedlnost pro ty,

kdo nemají v komisích své politické přátele a kamarády !

 

Daleko víc spolupracovat s Divadlem O.N. a přesto, že jde o krajské zařízení, snažit se o pomoc i finanční podporu na opravy této významné budovy.

 

Aktivní spolupráce s podnikateli Tábora nad podporou všech akcí a záměrů, které mohou přilákat turisty !

 

Obsazovat městské komerční objekty nejenom podle ceny ale hlavně podle atraktivity záměru pro danou lokalitu.

 

Poutače na hranicích města, navádějících turisty do centra.

 

Zjednodušit a zpřehlednit webové stránky města.

 

 

CHCEME BEZPEČNÉ MĚSTO – SVOBODNÍ V TÁBOŘE

 

Městská policie nesmí jen suplovat státní policii

 

 

Městská policie má především plnit svůj původní význam

–     chránit bezpečí obyvatel města, pomáhat dětem,

seniorům a potřebným na přechodech,

zabezpečovat městské akce apod.

 

Dozor nad nerespektováním vyhlášek a předpisů je důležitý,

v očích našich občanů však „botičkování aut“

zabírá podstatnou část práce městské policie.

 

Chceme větší dohled nad skupinami nepřizpůsobivých osob, obtěžujících, nebo ohrožujících občany, nejen v blízkosti

obchodních domů a v parcích.

 

Najít řešení pro nebezpečné přechody pro chodce,

například před autobusovým nádražím a Poliklinikou.

 

 

 

 

 

SPOLEČNOSTI S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA

 

Členství v orgánech takových společností

nesmí být jen „dobře placeným korýtkem“

 

Člen, kterého Zastupitelstvo schválí do správního nebo dozorčího orgánu takové společnosti, musí zastupovat zájmy města a jeho občanů.

 

Člen představenstva Teplárny Tábor, který, m.j. schvaluje svým hlasem cenu  centrálního tepla – ale i ostatní placení zástupci dalších orgánů společností,

by měli pravidelně informovat veřejnost

na stránkách Novin táborské radnice o všem důležitém.

Jejich přítomnost na jednání zastupitelstva by měla být samozřejmostí,

stejně jako tomu je u jednatelů městských společností a vedoucích odborů.